Draudimo terminų žodynas

Agentas
žr. - draudimo agentas.
Apdraustasis
draudimo sutartyje nurodytas asmuo, kurio gyvybė, sveikata ar turtiniai interesai yra draudžiami
Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas
ne gyvybės draudimo rūšis, kuria gali būti draudžiama:
 • civilinė atsakomybė, susijusi su draudėjo valdomu turtu (patalpomis, teritorija) ir veikla (veiklos atsakomybė);
 • civilinė atsakomybė, kylanti dėl žalos, padarytos draudėjo produktu (produkto atsakomybė) ir/arba paslauga;
 • civilinė atsakomybė už žalą aplinkai, atsiradusią dėl draudėjo vykdomos veiklos (atsakomybė dėl aplinkos užteršimo).
Brokeris
žr. - draudimo brokeris.
CAR
Contractors’ All Risks statybos darbų draudimas nuo visų rizikų; žr. - statybos ir montavimo darbų visų rizikų draudimas.
Civilinė atsakomybė
turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių (žalos) atlyginimo ar netesybų (baudos, delspinigių) sumokėjimo, o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius).
Darbdavio civilinės atsakomybės draudimas
draudimo rūšis, kuria draudžiama darbdavio atsakomybė dėl žalos darbuotojui, sukeltos nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbą ar iš jo bei tarnybinių komandiruočių metu.
Draudėjas
fizinis ar juridinis asmuo, sudaręs su draudimo bendrove (žr. draudikas) draudimo sutartį ir privalantis mokėti pagal ją draudimo įmokas (žr. draudimo įmoka) bei turintis teisę gauti draudimo išmoką, atsitikus draudžiamajam įvykiui.
Draudikas
draudimo bendrovė (užsienio draudimo bendrovės filialas), vykdanti draudimo veiklą. Draudikas draudimo sutartimi įsipareigoja draudėjui suteikti draudimo apsaugą, t.y. draudimo sutartyje numatytų draudžiamųjų įvykių atvejais mokėti draudimo išmokas.
Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
ne gyvybės draudimo rūšis, kuria apdraustieji asmenys gali būti draudžiami nuo mirties, žalos sveikatai (traumos) ar darbingumo netekimo dėl nelaimingo atsitikimo (taip pat žr. nelaimingas atsitikimas). Šiuo draudimu ,gali draustis patys asmenys, gali būti draudžiami darbuotojai (darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų), keleiviai (keleivių draudimas nuo nelaimingų atsitikimų).
Draudimo agentas
fizinis asmuo, vykdantis draudimo tarpininkavimo veiklą kaip priklausomas draudimo tarpininkas (žr. priklausomas draudimo tarpininkas).
Draudimo agentų įmonė
juridinis asmuo, vykdantis draudimo tarpininkavimo veiklą kaip priklausomas draudimo tarpininkas(žr. priklausomas draudimo tarpininkas).
Draudimo apsauga
draudiko įsipareigojimas mokėti draudimo išmoką įvykus draudžiamajam įvykiui.
Draudimo brokeris
fizinis asmuo, dirbantis draudimo brokerių įmonėje (žr. draudimo brokerių įmonė) ir atliekantis su draudimo tarpininkavimu susijusias funkcijas (žr. draudimo tarpininkavimas). Draudimo brokerių sąrašas skelbiamas Lietuvos banko tinklapyje www.lb.lt
Draudimo brokerių įmonė
juridinis asmuo, vykdantis draudimo tarpininkavimo veiklą kaip nepriklausomas draudimo tarpininkas (žr. nepriklausomas draudimo tarpininkas).
Draudimo įmoka (premija)
draudimo sutartyje nustatyta pinigų suma, kurią draudėjas įsipareigoja sumokėti draudimo bendrovei (žr. draudikas) už draudimo sutartimi draudimo bendrovės suteiktą draudimo apsaugą (draudimo apsaugos kaina).
Draudimo įmokos tarifas
dažniausiai procentine išraiška išreiškiama draudimo apsaugos (draudimo bendrovės prisiimamos rizikos) kaina, skaičiuojama nuo draudimo sumos.
Draudimo išmoka
pinigų suma, kurią įvykus draudimo sutartyje nurodytiems draudžiamiesiems įvykiams draudimo bendrovė (žr. draudikas), vadovaudamasi įvykį ir žalą patvirtinančiais dokumentais, privalo išmokėti draudėjui, apdraustajam, naudos gavėjui ar nukentėjusiam trečiajam asmeniui.
Draudimo laikotarpis
laikotarpis, kurio metu galioja draudimo bendrovės suteikiama draudimo apsauga (jis gali nesutapti su draudimo sutarties terminu).
Draudimo liudijimas
dokumentas, patvirtinantis draudimo sutarties sudarymą.
Draudimo objektas
draudimo sutartimi draudžiami turtiniai interesai, susiję su asmens gyvybe, sveikata, turtu ar civiline atsakomybe.
Draudimo polisas
žr. - draudimo liudijimas.
Draudimo premija
žr. - draudimo įmoka.
Draudimo rūšies taisyklės
draudimo bendrovės (žr. draudikas) parengtos standartinės draudimo sutarties sąlygos, kurių pagrindu sudaromos draudimo sutartys ir suteikiama draudimo apsauga. Privalomojo draudimo taisyklės nustatomos kompetentingos valstybės institucijos išleidžiamu teisės aktu ir yra privalomos visoms draudimo bendrovėms, vykdančioms privalomojo draudimo veiklą.
Draudimo suma
draudimo sutartyje nustatyta pinigų suma, kuria draudžiami turtiniai interesai ir kurios negali viršyti pagal draudimo sutartį išmokama draudimo išmoka (žr. draudimo išmoka), išskyrus draudimo sutartyje nustatytus atvejus.
Draudimo sutartis
sutartis, kuria viena šalis (draudikas) įsipareigoja už sutartyje nustatytą draudimo įmoką (premiją) sumokėti kitai šaliai (draudėjui) arba trečiajam asmeniui, kurio naudai sudaryta sutartis, draudimo sutartyje nustatytą draudimo išmoką, apskaičiuotą draudimo sutartyje nustatyta tvarka, jeigu įvyksta draudimo sutartyje nustatytas draudžiamasis įvykis.
Draudimo tarpininkas
asmuo, už atlygį vykdantis draudimo tarpininkavimo veiklą (žr. priklausomas ir nepriklausomas draudimo tarpininkas).
Draudimo tarpininkavimas
draudimo tarpininko (žr. priklausomas ir nepriklausomas draudimo tarpininkas) vykdoma ūkinė komercinė veikla, kai siekiama supažindinti su galimybe sudaryti draudimo sutartį, siūloma sudaryti draudimo sutartį ar atliekamas kitoks parengiamasis darbas, kurio tikslas – sudaryti draudimo sutartį, taip pat ūkinė komercinė veikla, kai siekiama sudaryti draudimo sutartį, pagalba administruojant ar vykdant sudarytas draudimo sutartis arba administruojant draudžiamuosius įvykius.
Draudimo techniniai atidėjiniai (rezervai)
draudimo bendrovės (žr. draudikas) teisės aktų nustatyta tvarka privalomai sudaromi ir draudimo bendrovės turtu padengiami rezervai, atspindintys draudimo bendrovės įsipareigojimus iš draudimo ir (ar) perdraudimo veiklos. Draudimo bendrovės sudaro šiuos draudimo techninius atidėjinius:
 1. perkeltų įmokų;
 2. gyvybės draudimo matematinį:
 3. numatomų išmokėjimų;
 4. draudimo įmokų grąžinimo;
 5. nuostolių svyravimo išlyginimo;
 6. kitus draudimo techninius atidėjinius.
Draudžiamasis įvykis
draudimo sutartyje nustatytas atsitikimas, kuriam įvykus draudimo bendrovė (žr. draudikas) privalo mokėti draudimo išmoką, o draudėjas (apdraustasis, naudos gavėjas ar nukentėjęs trečiasis asmuo) įgyja teisę į draudimo išmoką.
Dvigubas draudimas
situacija, kai dėl to paties draudimo objekto yra sudarytos kelios draudimo sutartys su skirtingomis draudimo bendrovėmis. Tokiu atveju draudimo išmoka pagal visas draudimo sutartis yra mažinama proporcingai tokiu būdu, kad bendra draudimo išmokos suma neviršytų patirto nuostolio ir tikrosios draudimo vertės, pvz. jei automobilis, kurio vertė yra 10.000 litų yra apdraustas viena draudimo sutartimi 10.000 litų suma ir antra draudimo sutartimi 15.000 litų suma, tai automobilio netekimo atveju bendra draudimo išmokos suma neturėtų viršyti automobilio vertės - 10.000 litų, pagal pirmą draudimo sutartį išmokant proporcingai 4.000 litų ir pagal antrąją draudimo sutartį - 6.000 litų.
EAR
Erection All Risks – montavimo darbų visų rizikų draudimas; žr. - statybos ir montavimo darbų visų rizikų draudimas.
Finansinių nuostolių draudimas
ne gyvybės draudimo grupė, kuri apima tokias draudimo rūšis, kuriose draudimo bendrovė (žr. draudikas) įsipareigoja išmokėti draudimo išmoką dėl nuostolių, susijusių su:
 1. darbo netekimu;
 2. pajamų nepakankamumu;
 3. blogu oru;
 4. pelno (naudos) netekimu (žr. verslo pertraukimo (nutrūkimo) draudimas);
 5. tęstinėmis išlaidomis;
 6. nenumatytomis prekybos išlaidomis;
 7. rinkos vertės sumažėjimu;
 8. nuomos ir kitų pajamų netekimu;
 9. netiesioginiais prekybos nuostoliais (išskyrus numatytus 1–8 punktuose);
 10. kitais finansiniais nuostoliais (ne prekybos);
 11. kitomis finansinių nuostolių formomis.
Šios draudimo grupės draudimo rūšių objektas negali būti susijęs su bet kokios rūšies kreditu ir paskola ar jų grąžinimu (žr. kredito draudimas).
Franšizė (išskaita)
draudimo sutartyje nustatyta apdrausto nuostolio dalis, kuri tenka pačiam draudėjui (apdraustajam) ir kurios dydžiu mažinama draudimo bendrovės mokama draudimo išmoka, įvykus draudžiamajam įvykiui;
- besąlyginė franšizė (išskaita)
apdrausto nuostolio dalis, kuri nepriklausomai nuo nuostolio dydžio tenka pačiam draudėjui (apdraustajam). Nuostolio dalis, viršijanti besąlyginės franšizės dydį, yra atlyginama draudimo bendrovės, išmokant draudimo išmoką.
- sąlyginė franšizė (išskaita)
apdrausto nuostolio dalis, kuri tenka draudėjui (apdraustajam), tik jei patirtas nuostolis neviršija draudimo sutartyje nustatyto franšizės dydžio. Jei nuostolis viršija sąlyginės franšizės dydį, draudimo bendrovė atlygina visą draudimo sutartimi apdraustą žalą, nemažinant išmokamos draudimo išmokos sąlyginės franšizės dydžiu.
Gyvybės draudimas
viena iš draudimo šakų (taip pat žr. ne gyvybės draudimas). Gyvybės draudimo šakai priskiriamos šios draudimo grupės:
 1. gyvybės draudimas (kiek nenumatyta 2, 3, 4 ir 5 punktuose);
 2. sutuoktuvių ir gimimų draudimas;
 3. gyvybės draudimas, susijęs su investiciniais fondais (kai investavimo rizika tenka draudėjui);
 4. tontinos;
 5. pensijų kaupimo veikla.
Hipoteka
nekilnojamojo turto įkeitimas, užtikrinant esamos ar būsimos turtinės prievolės įvykdymą, kai įkeistas turtas neperduodamas kreditoriui ir įkaito davėjui (skolininkui) paliekama teisė įkeistą turtą valdyti, naudoti bei disponuoti juo, atsižvelgiant į hipotekos kreditoriaus teises. Jeigu hipotekos sandoryje nenustatyta kitaip, įkeičiamas daiktas, išskyrus žemę, turi būti apdraustas.
Įgaliojimas draudimo tarpininkui (brokeriui arba agentui)
kliento (draudėjo, apdraustojo ar nukentėjusiojo trečiojo asmens) pavedimas draudimo tarpininkui atstovauti kliento interesams santykiuose su draudimo bendrovėmis (žr. draudikas), sudarant, vykdant draudimo sutartis ir/ar administruojant draudžiamuosius įvykius.
Išvardintų rizikų draudimas
draudimo sutarčių rūšis, kai draudimo objektas draudžiamas nuo konkrečiai draudimo sutartyje išvardintų rizikų ir draudimo išmoka mokama tik tais atvejais, kai žala kyla dėl draudimo sutartyje išvardintų draudžiamųjų įvykių. (žr. Visų rizikų draudimas)
Kasko draudimas
ne gyvybės draudimo rūšis, kuria sausumos transporto priemonės (išskyrus geležinkelio transportą) apdraudžiamos nuo jų sugadinimo, sunaikinimo ar netekimo dėl eismo įvykių, stichinių nelaimių (audrų, potvynių, liūčių, krušų, žaibų trenkimų), vagysčių, vandalizmo, gaisrų. Kasko draudimu taip pat gali būti apdrausta ne gamykloje – gamintojoje sumontuota transporto priemonės papildoma įranga (garso aparatūra, išorinės antenos, spoileriai ir pan.)
Keleivių draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
ne gyvybės draudimo rūšis, kuria apdraudžiami transporto priemonės keleiviai ir vairuotojas, jei eismo įvykio ar kito draudžiamojo įvykio metu buvo padaryta žala jų sveikatai ar gyvybei.
Kelionių draudimas
ne gyvybės draudimo rūšis, kuria draudžiami iš Lietuvos į užsienį vykstantys asmenys ir kuri apima:
 1. medicininių išlaidų kelionėje ir repatriacijos draudimą;
 2. draudimą nuo nelaimingų atsitikimų kelionės metu;
 3. kelionės išlaidų draudimą (kelionės finansinių nuostolių draudimą);
 4. civilinės atsakomybės už žalą, sukeltą kelionės metu, draudimą;
 5. bagažo draudimą.
Į kelionę vykstantis asmuo gali pasirinktinai draustis viena, keliomis ar visomis kelionės draudimo rūšimis.
Krovinių draudimas
ne gyvybės draudimo rūšis, kuria draudžiami vežami kroviniai. Kroviniai gali būti draudžiami nuo avarijų, gaisrų, sprogimų, stichinių nelaimių, vagysčių ir kitų draudimo sutartyje nurodytų rizikų arba visų rizikų draudimu.
Medicininių išlaidų draudimas (savanoriškasis sveikatos draudimas)
medicininių išlaidų draudimas (kitaip – savanoriškasis sveikatos draudimas) suteikia draudimo apsaugą apdraustojo ligos atvejais ir atlygina apdraustojo dėl ligos patiriamas medicinines išlaidas draudimo sutartyje nustatyta apimtimi.
Naudos gavėjas
draudimo sutartyje nurodytas arba draudėjo, o draudimo sutartyje nustatytais atvejais ir apdraustojo paskirtas asmuo, kuris draudimo sutartyje nustatytomis sąlygomis įgyja teisę į draudimo išmoką.
Nedraudžiamasis įvykis
draudimo sutartyje nurodytas atsitikimas, už kurį draudimo bendrovė neprivalo mokėti draudimo išmokos.
Ne gyvybės draudimas
viena iš draudimo šakų (taip pat žr. gyvybės draudimas). Ne gyvybės draudimo šakai priskiriamos šios grupės:
 1. draudimas nuo nelaimingų atsitikimų;
 2. draudimas ligos atveju;
 3. sausumos transporto priemonių, išskyrus geležinkelio transporto priemones, draudimas;
 4. geležinkelio transporto priemonių draudimas;
 5. skraidymo aparatų draudimas;
 6. laivų (jūrų ir vidaus vandenų) draudimas;
 7. vežamų krovinių draudimas;
 8. turto (išskyrus 3, 4, 5, 6, 7 punktus) draudimas nuo gaisro ar gamtinių jėgų;
 9. turto draudimas nuo kitų rizikų (išskyrus 8 punktą);
 10. su sausumos transporto priemonių valdymu susijusios civilinės atsakomybės draudimas;
 11. su skraidymo aparatų valdymu susijusios civilinės atsakomybės draudimas;
 12. su laivų (jūrų ir vidaus vandenų) valdymu susijusios civilinės atsakomybės draudimas;
 13. bendrosios civilinės atsakomybės draudimas;
 14. kredito draudimas;
 15. laidavimo draudimas;
 16. finansinių nuostolių draudimas;
 17. teismo išlaidų draudimas;
 18. pagalbos draudimas.
Nelaimingas atsitikimas
draudimo nuo nelaimingų atsitikimų draudžiamasis įvykis. Nelaimingu atsitikimu pagal šią draudimo rūšį, įprastai, yra laikomas staigus ir netikėtas įvykis, kurio metu prieš apdraustojo valią apdraustojo kūną iš išorės veikianti fizinė jėga (taip pat cheminis, terminis, nuodingųjų dujų ar kitas fizinis poveikis) pakenkia apdraustojo sveikatai ar tampa jo mirties priežastimi.
Nepriklausomas draudimo tarpininkas
asmuo (žr. draudimo brokerių įmonė), turintis teisę vykdyti draudimo tarpininkavimo veiklą tiek draudimo bendrovės (draudiko), tiek ir draudėjo (apdraustojo, naudos gavėjo ar nukentėjusio trečiojo asmens) pavedimu, tačiau visais atvejais įstatymu įpareigotas veikti draudėjo (apdraustojo, naudos gavėjo ar nukentėjusio trečiojo asmens) interesais.
Nevisiškas draudimas
situacija, kai ne gyvybės draudimo sutartyje nustatyta draudimo suma yra mažesnė nei draudimo vertė, pvz. turtas draudžiamas mažesne draudimo suma, nei reali turto vertė (atkuriamoji ar likutinė). Tokiu atveju draudimo išmoka yra apskaičiuojama pagal proporcinio draudimo taisyklę (žr. proporcinis draudimas).
Nukentėjęs trečiasis asmuo
civilinės atsakomybės draudimo atveju asmuo, kuriam draudėjas ar apdraustasis padarė žalos ir kuris įgyja teisę į draudimo išmoką pagal atitinkamą civilinės atsakomybės draudimo sutartį.
Nuostolis
žalos piniginė išraiška.
Nuostolingumas
procentais išreikštas tam tikros draudimo rūšies draudimo įmokų ir išmokų santykis per draudimo laikotarpį.
Nuostolių draudimas
draudimo sutarčių rūšis, kuriomis draudikas įsipareigoja įvykus draudžiamajam įvykiui išmokėti draudimo išmoką, lygią patirtiems nuostoliams, t.y. draudimo išmoka apskaičiuojama pagal patirtą nuostolio dydį draudimo sutartyje numatytos draudimo sumos ribose. Nuostolių draudimo sutartys yra turto draudimo, civilinės atsakomybės draudimo, taip pat sveikatos draudimo sutartys.
Perdraudėjas
draudimo ar perdraudimo bendrovė, perdavusi savo prisiimtos rizikos dalį kitai draudimo ar perdraudimo bendrovei.
Perdraudikas
draudimo ar perdraudimo bendrovė, perėmusi tam tikrą rizikos dalį iš kitos draudimo ar perdraudimo bendrovės.
Perdraudimas
draudimo ar perdraudimo bendrovės prisiimtos draudimo rizikos dalies perdavimas kitai draudimo ar perdraudimo bendrovei.
Pirmos rizikos draudimas
draudimo išmokos apskaičiavimo būdas, kai apskaičiuojant draudimo išmoką nėra atsižvelgiama į galimus tikrosios draudimo vertės ir draudimo sutartyje nurodytos draudimo sumos skirtumus, o žala atlyginama visiškai iki tam tikros nustatytos ribos (pirmos rizikos draudimo sumos). Tokiu atveju visas nuostolis, neviršijantis pirmos rizikos draudimo sumos, kompensuojamas visiškai, o nuostolis, viršijantis pirmos rizikos draudimo sumą (antroji rizika), iš viso nekompensuojamas. Taip pat žr. proporcinis draudimas.
Polisas
žr. draudimo polisas.
Prekinių kreditų draudimas
ne gyvybės draudimo rūšis, kuria draudimo bendrovė įsipareigoja atlyginti nuostolius, patiriamus dėl pirkėjo prievolės atsiskaityti už pateiktas prekes ar suteiktas paslaugas neįvykdymo, kai pirkėjams suteikiamas atidėto mokėjimo už prekes ar paslaugas terminas.
Priežiūros institucija
institucija, prižiūrinti draudimo, perdraudimo, draudimo ar perdraudimo tarpininkavimo veiklą. Lietuvos Respublikos priežiūros institucija nuo 2012-01-01 yra Lietuvos bankas, o priežiūros uždavinius ir funkcijas įgyvendina Lietuvos banko Priežiūros tarnyba. Priežiūros institucija vykdo šias funkcijas:
 • rengia, tvirtina, keičia ir pripažįsta netekusiais galios teisės aktus, reglamentuojančius draudimo, perdraudimo bei draudimo tarpininkavimo veiklą;
 • išduoda draudimo, perdraudimo veiklos ir draudimo brokerių įmonių veiklos licencijas ir panaikina jų galiojimą;
 • stebi, analizuoja, tikrina ir kitaip prižiūri, kaip draudimo, perdraudimo įmonės ir draudimo brokerių įmonės vykdo veiklą, laikosi įstatymų ir kitų teisės aktų;
 • savo kompetencijos ribose taiko poveikio priemones už įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimus;
 • kitas funkcijas.
Priklausomas draudimo tarpininkas
fizinis (žr. draudimo agentas) ar juridinis (žr. draudimo agentų įmonė) asmuo, vykdantis draudimo tarpininkavimo veiklą vienos ar kelių draudimo bendrovių (žr. draudikas) vardu ir dėl jų interesų. Priklausomas draudimo tarpininkas taip pat yra asmuo, kuris vykdo draudimo tarpininkavimo veiklą vienos ar kelių draudimo bendrovių vardu ir dėl jų interesų šalia savo pagrindinės ūkinės komercinės veiklos (pvz. kelionių agentūros), o jo siūlomas draudimas yra papildoma paslauga, susijusi su asmens siūlomomis prekėmis ar paslaugomis.
Privalomasis draudimas
įstatymų nustatyta tvarka tam tikrai asmenų grupei ar visiems asmenims privalomas įsigyti draudimas, kai įstatyme įtvirtinama draudėjo pareiga sudaryti draudimo sutartį, o draudimo bendrovei, vykdančiai atitinkamą privalomojo draudimo veiklą, draudžiama atsisakyti sudaryti draudimo sutartį. Privalomojo draudimo rūšis ir pagrindines nuostatas nustato Lietuvos Respublikos įstatymai.
Proporcinis draudimas
draudimo išmokos apskaičiavimo būdas, kai apskaičiuojant draudimo išmoką, yra atsižvelgiama į proporciją tarp tikrosios draudimo vertės (atkuriamosios ar likutinės) ir draudimo sutartyje nurodytos apdraustos vertės (draudimo sumos), pvz., jei draudimo sutartyje draudimo suma lygi 60% draudimo vertės, tai ir draudimo išmoka sudarys 60% nuostolio sumos, o likusi nuostolio dalis (šiuo atveju 40%) yra draudėjo rizika. Taip pat žr. pirmos rizikos draudimas.
Rizika
tikėtinas gresiantis pavojus. Draudimo objektui gresiantis pavojus yra draudimo rizika.
Savanoriškasis draudimas
draudimas, vykdomas savanorišku draudėjo ir draudimo bendrovės (žr. draudikas) susitarimu, patvirtintu draudimo sutartimi, kurios nei draudėjas, nei draudikas neprivalo sudaryti (taip pat. žr. privalomasis draudimas).
Sprinkleris
automatinė gesinimo sistema, pripildyta ir prijungta prie vandens ar priešgaisrinių putų tiekimo sistemos, kuri suveikia sureagavusi į karštį ar dūmus.
Statybos ir montavimo darbų visų rizikų draudimas
ne gyvybės draudimo rūšis, kurios objektas yra įvairios paskirties pastatų bei statinių statybos ir montavimo darbai. Šis draudimas atlygina nuostolius, kuriuos apdraustas objektas patyrė dėl bet kokių įvykių, draudimo sutartyje nepaminėtų kaip nedraudžiamieji. Tokie įvykiai gali būti:
 • ugnis, sprogimai, žaibų įtrenkimai;
 • potvyniai, apsėmimai, lietūs, sniegas, audros;
 • žemės drebėjimai, nuošliaužos, nuoslankos;
 • vagystės su įsilaužimu;
 • dėl negrabumo, aplaidumo, piktavališkumo, nesugebėjimo tinkamai atlikti darbai.
Sumų draudimas
draudimo sutarčių rūšis, kuriomis draudikas įsipareigoja įvykus draudžiamajam įvykiui išmokėti draudimo išmoką, lygią draudimo sumai ar jos daliai, t.y. draudimo išmoka nepriklauso nuo patirto nuostolio dydžio, o yra apibrėžiama iš anksto nustatyta pinigų suma. Sumų draudimo sutartys gali būti gyvybės draudimo sutartys ir sveikatos draudimo sutartys.
Sveikatos draudimas
žr. - medicininių išlaidų draudimas.
Tarifas
žr. - draudimo įmokos tarifas.
Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės (TPVCA) privalomasis draudimas
ne gyvybės privalomojo draudimo rūšis, kuria apdraudžiama transporto priemonės savininko ar kito teisėto valdytojo civilinė atsakomybė prieš trečiuosius asmenis už žalą, padarytą jų sveikatai, gyvybei, turtui, bei neturtinę žalą, naudojantis apdraustąja transporto priemone.
Turto draudimas
ne gyvybės draudimo rūšis, kuria draudžiamas draudimo sutartyje nurodytas turtas nuo draudimo sutartyje išvardintų rizikų (tokių, kaip gaisro, sprogimo, audros, kitų gamtinių jėgų, vagystės ir kt.) arba nuo visų rizikų (žr. visų rizikų draudimas). Dažniausiai yra sudaromos įmonės turto (statinių, įrangos ir įrengimų, atsargų) draudimo sutartys ir gyventojų būsto draudimo sutartys. Transporto priemonėms ir kroviniams drausti yra skirtos atskiros draudimo sutarčių rūšys.
Verslo pertraukimo (nutrūkimo) draudimas
ne gyvybės draudimo rūšis, kuria apdraudžiami įmonės finansiniai nuostoliai (negautos pajamos), kuriuos draudėjas (apdraustasis) patiria, kai dėl turto draudimo sutartimi apdrausto turto sugadinimo, sunaikinimo ar netekimo sutrinka draudėjo (apdraustojo) įprastinė veikla ir įmonė dėl to negauna planuotų pajamų.
Visų rizikų draudimas
draudimo sutarčių rūšis, kai draudimo objektas draudžiamas nuo visų galimų rizikų, išskyrus tiesiogiai draudimo sutartyje išvardintas nedraudžiamas rizikas (nedraudžiamuosius įvykius), ir draudimo išmoka mokama visais žalos kilimo atvejais, išskyrus tiesiogiai nurodytus draudimo sutartyje. (žr. Išvardintų rizikų draudimas)
Žalioji kortelė
tarptautinis TPVCA draudimo liudijimas, suteikiantis draudimo apsaugą žaliosios kortelės sistemai priklausančiose valstybėse. Žaliąją kortelę išduoda transporto priemonės registracijos valstybės draudimo bendrovė (žr. draudikas), vykdantis TPVCAPD veiklą ir esantis nacionalinio draudikų biuro nariu
© Aon Baltic. Visos teisės saugomos. Privatumas. Naudojimosi taisyklės. Partnerystės projektai. Draudimo skaičiuoklė. Kasko draudimas. Slapukų nuostatos . Poliso nutraukimas. Liikluskindlustus. Octa kalkulators. Автоцивілка онлайн.