Taisyklės - Draudimas.lt

Galioja nuo 2022-08-16
Taisyklėse vartojamos sąvokos:
Portalas – interneto svetainė www.draudimas.lt
Aon Baltic – Aon Baltic, UADBB, į.k. 110591289, buveinės adresas Karaliaus Mindaugo pr. 35, Kaunas, adresas korespondencijai Goštauto g. 40B, LT-08124 Vilnius.

1. Intelektinė nuosavybė ir jos apsauga:
1.1. Visos autorių teisės į šį portalą priklauso Aon Baltic ir yra saugomos įstatymo. Už šių teisių pažeidimą yra numatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė.
1.2. Be Aon Baltic sutikimo draudžiama šiame portale esančią informaciją ar bet kokią jos dalį atgaminti, kopijuoti, viešai skelbti ar kitaip naudoti, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus.

2. Portale pateikiama su draudimo bendrovėmis ir jų paslaugomis susijusi informacija
2.1. Portale pateikiama Draudimo įstatymo reikalaujama informacija apie draudiką ir kita su draudimo bendrovėmis ir jų paslaugomis susijusi informacija yra pateikta atitinkamų draudimo bendrovių. Aon Baltic netikrina šios informacijos teisingumo ir neatsako už šios informacijos netikslumus ir dėl jų atsiradusius nuostolius.

3. Draudimo įmokų skaičiuoklė:
3.1. Portale sudaroma galimybė apskaičiuoti portalo lankytojo nurodytų transporto priemonių, turto, kelionių ir nelaimingų atsitikimų ar kitų draudimo produktų įmokas pagal galiojančius nurodytų draudimo bendrovių tarifus.
3.2. Portale pateikiami tik draudimo bendrovių, pateikusių duomenis apie savo taikomus draudimo įmokų tarifus draudimo įmokų apskaičiavimai. Duomenys apie kitų draudimo įmonių taikomus tarifus portale nepateikiami.
3.3. Skaičiuoklė naudoja atitinkamų draudimo bendrovių pateiktus draudimo įmokų tarifus. Aon Baltic nesuteikia jokių garantijų, kad šie tarifai atitinka draudimo bendrovių šiuo metu faktiškai taikomus tarifus, ir neatsako, jei šie tarifai skiriasi nuo faktiškai draudimo bendrovės taikomų tarifų.
3.4. Skaičiuoklės pagalba draudimo bendrovių siūlomos sutarties sąlygos palyginamos tik pagal siūlomos draudimo įmokos dydį bei produktų sąlygas. Kiti pačių draudimo bendrovių teikiamų paslaugų aspektai (draudimo bendrovės finansiniai ir draudimo veiklos rodikliai ir jos patikimumas ar rizikingumas, paslaugų prieinamumas, aptarnavimo kokybė, žalų sureguliavimo politika ir praktika, ir kt.) nėra vertinami.

4. Portalo lankytojų pateikiama informacija:
4.1. Informacija, pateikiama portale draudimo įmokos dydžiui apskaičiuoti, pasiūlymui sudaryti draudimo sutartį teikti bei draudimo sutarčiai sudaryti ir ją administruoti. Portalo lankytojo pateikiama informacija turi būti teisinga, tiksli ir išsami. Pateikdamas portale informaciją, portalo lankytojas patvirtina, kad jis yra pateiktų asmens duomenų subjektas ar asmuo, kitu teisėtu pagrindu turintis teisę šiuos duomenis teikti bei gauti su nurodytu asmeniu susijusius asmens duomenis, ir kad pateikta informacija, taip pat ir asmens duomenys, yra tikslūsi ir teisingia bei prisiima atsakomybę dėl tokių duomenų pateikimo. Portalo lankytojo pateikti duomenys pirmiausia tvarkomi draudimo tarpininkavimo veiklos tikslu.
4.2. Aon Baltic įprastai netikrina portalo lankytojų pateikiamos informacijos, taip pat ir draudimo įmokos dydžiui apskaičiuoti, pasiūlymui sudaryti draudimo sutartį teikti bei draudimo sutarčiai sudaryti pateikiamos informacijos, teisingumo. Už šios informacijos teisingumą ir tikslumą atsako ją pateikiantis asmuo, todėl būtina, prieš patvirtinant duomenų pateikimą minėtiems tikslams, atidžiai perskaityti nurodomus duomenis ir įsitikinti, jog jie yra teisingi ir išsamūs. Portalo lankytojo ar Portale esančiose formose nurodyto asmens asmens duomenys tam tikrais atvejais gali būti renkami iš tokių asmens duomenų šaltinių kaip apdraustieji, draudėjai, naudos gavėjai, Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka draudimo ar draudimo tarpininkavimo veiklą vykdančios įmonės. Be to, portalo lankytojas laikomas davęs sutikimą automatiniu būdu gauti duomenis ir asmens duomenis iš Gyventojų registravimo tarnybos, Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro, Valstybės įmonės REGITRA, Valstybės įmonės Registrų centras.
4.3. Pateikus portale neteisingą informaciją, draudimo bendrovė gali nesudaryti draudimo sutarties, nustatyti kitokią (taip pat ir didesnę) draudimo įmoką, o įvykus draudžiamajam įvykiui – nemokėti draudimo išmokos arba sumažinti draudimo išmoką. Dėl neteisingų draudėjo duomenų polisas gali būti negaliojantis, nurodžius neteisingą arba netikslų adresą, kuriuo turi būti išsiųstas draudimo polisas, šis polisas gali būti nusiųstas kitam asmeniui arba neįteiktas, draudėjui gali būti neįteikti kiti svarbūs dokumentai, dėl neteisingų portalo lankytojo pateikiamų duomenų taip pat gali kilti ir kitos čia nenurodytos neigiamos pasekmės. Visa atsakomybė už šias pasekmes tenka neteisingą informaciją pateikusiam asmeniui. Jei dėl neteisingos portalo lankytojo (draudėjo) pateiktos informacijos, taip pat ir dėl neteisingų, netikslių ar nesant teisėto pagrindo pateiktų asmens duomenų, Aon Baltic ar tretieji asmenys patiria nuostolių, juos privalo atlyginti neteisingą informaciją pateikęs portalo lankytojas.
4.4. Pateikdamas portale informaciją draudimo sutarties sudarymui, portalo lankytojas patvirtina savo ketinimą sudaryti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo, turto draudimo, kelionių draudimo ar nelaimingų atsitikimų draudimo ar kito portale siūlomo draudimo sutartį tarpininkaujant Aon Baltic.
4.5. Portalo lankytojo ar kito teisinį santykį su Aon Baltic turinčio subjektoasmens asmeninė informacija tvarkoma pagal Aon Baltic Privatumo pranešimo nuostatas, su kuriomis galima susipažinti čia.

5. Aon Baltic įgaliojimai:
5.1. Pasirinkdamas sudaryti sutartį šiame interneto portale, portalo lankytojas laikomas davęs Aon Baltic aiškų ir neatšaukiamą nurodymą (pavedimą) pateikti portalo lankytojo pasirinktai draudimo bendrovei prašymą sudaryti jo nurodytos transporto priemonės valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį arba jo nurodyto turto draudimo sutartį arba kelionių draudimo sutartį arba kito portale siūlomo draudimo sutartį ir, draudimo bendrovei sutikus sudaryti draudimo sutartį, pervesti draudimo bendrovei portalo lankytojo sumokėtą draudimo įmoką, taip pat gauti iš draudiko ar jo atstovo draudimo polisą ir jį persiųsti portalo lankytojo nurodytu el. pašto adresu.
5.2. Pasirinkdamas sudaryti sutartį šiame interneto portale, portalo lankytojas laikomas davęs Aon Baltic aiškų ir neatšaukiamą sutikimą portalo lankytojo vardu ar apdraustojo vardu pasirašyti draudimo sutarties dokumentuose. Draudimo sutarties dokumentuose už draudėją (portalo lankytoją ar portalo lankytojo nurodytą kitą asmenį) pasirašo Aon Baltic dirbantis draudimo brokeris, turintis nustatyta tvarka išduotą leidimą vykdyti nepriklausomo draudimo tarpininko veiklą.
5.3. Be atskiro susitarimo su portalo lankytoju Aon Baltic neteikia portalo lankytojui jokių kitų, aiškiai nenurodytų ar numanomų, paslaugų ir nevykdo jokių kitų, aiškiai nenurodytų ar numanomų portalo lankytojo pavedimų, išskyrus nurodytuosius šių taisyklių 5.1. punkte.
5.4. Aon Baltic neprisiima įsipareigojimų susijusių su draudimo sutarčių, sudarytų pasinaudojant Aon Baltic draudimo tarpininkavimo paslaugomis šiame portale, vykdymu ir neatsako, jei draudimo bendrovė nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus kylančius iš draudimo sutarties (nepagrįstai nemoka draudimo išmokos įvykus draudžiamajam įvykiui, nepagrįstai sumažina draudimo išmoką, ar pan.), taip pat jei draudimo bendrovė negali vykdyti savo įsipareigojimų pagal draudimo sutartį.

6. Draudimo įmokos sumokėjimas:
6.1. Už draudimo įmokos tinkamą sumokėjimą atsako portalo lankytojas. Draudimo įmoka turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 1 dieną iki poliso įsigaliojimo pradžios, bet ne vėliau kaip per 2 dienas nuo duomenų draudimo sutarčiai sudaryti pateikimo portale www.draudimas.lt, nebent portalo lankytojui pateiktuose dokumentuose nurodoma kitaip, priešingu atveju portalo lankytojo pavedimas sudaryti draudimo sutartį laikomas anuliuotu ir toliau nebevykdomas.
6.2. Draudimo įmoka gali būti mokama portale ar portalo lankytojui pateiktuose dokumentuose nurodytais būdais.
6.2.1. Jei atsiskaitymui naudojamos Visa/ MasterCard mokėjimo kortelės, jų mokėjimų apdorojimui naudojama makecommerce.lt platforma, kurios valdytojas Maksekeskus AS (Liivalaia 45, Talinas 10145, Estija, reg. nr.:12268475), todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS.
6.3. Draudimo įmoka mokama į Aon Baltic sąskaitą. Sąskaitos rekvizitai įmokai sumokėti pateikiami portale www.draudimas.lt
6.4. Visais atvejais draudimo sutartis gali būti sudaroma ir draudimo sutarties dokumentai (draudimo polisas ir kt.) gali būti išrašomi tik Aon Baltic gavus tinkamą patvirtinimą, kad draudimo įmoka yra sumokėta į Aon Baltic sąskaitą.
6.5. Nepavykus sudaryti draudimo sutarties, draudimo įmoka grąžinama ją sumokėjusiam asmeniui. Iš grąžinamos draudimo įmokos atskaitomos su jos grąžinimu susijusios banko išlaidos, taip pat šių taisyklių 7.5. punkte nurodytais atvejais – kiti atskaitymai.

7. Nuolaidos:
7.1. Aon Baltic gali savo nuožiūra ir savo sąskaita taikyti nuolaidas draudimo įmokoms pagal portale sudaromas draudimo sutartis (toliau – Aon Baltic nuolaidos). Portalo lankytojas, pasirinkdamas sudaryti sutartį šiame interneto portale bei sumokėdamas šiame portale apskaičiuotą ir jam pateiktoje sąskaitoje nurodomą draudimo įmoką su Aon Baltic nuolaida, laikomas davęs Aon Baltic aiškų ir neatšaukiamą sutikimą dėl Aon Baltic nuolaidos taikymo bei dėl žemiau šių taisyklių 7.5. punkte nurodomų draudimo sutarties, kurios atžvilgiu buvo pritaikyta Aon Baltic nuolaida, nutraukimo pasekmių.
7.2. Jei Aon Baltic savo nuožiūra ir sąskaita taiko nuolaidą, tai portale apskaičiuojama ir pateikiama draudimo įmoka yra nurodoma, sumažinta Aon Baltic pritaikytos nuolaidos suma. Tuo tarpu, draudimo polise yra nurodoma pilna draudimo įmoka, apskaičiuojama draudimo bendrovės nustatyta tvarka, neatskaičius iš jos Aon Baltic taikomos nuolaidos.
7.3. Pasirinkus portale sudaryti draudimo sutartį, kuriai yra taikoma Aon Baltic nuolaida, portalo lankytojui elektroniniu paštu pateikiama sąskaita, kurioje nurodoma pilna draudimo įmokos suma, Aon Baltic pritaikyta nuolaida ir galutinė (pritaikius nuolaidą) įmokos suma, kurią portalo lankytojas (draudėjas) turi sumokėti pagal sudaromą draudimo sutartį.
7.4. Aon Baltic savo sąskaita sumoka draudimo bendrovei, kurios vardu su portalo lankytoju (draudėju) buvo sudaryta draudimo sutartis, Aon Baltic pritaikytos nuolaidos sumą, tokiu būdu užtikrinant, kad draudimo bendrovei būtų sumokėta pilna draudimo polise nurodyta draudimo įmoka.
7.5. Jei šiame interneto portale sudaryta draudimo sutartis, kuriai Aon Baltic savo sąskaita pritaikė nuolaidą, yra nutraukiama, ir draudikas grąžina portalo lankytojui (draudėjui) visą ar dalį draudimo polise nurodytos draudimo įmokos, sumokėtos pagal nutrauktą draudimo sutartį (įskaitant ir Aon Baltic sumokėtą Aon Baltic pritaikytos nuolaidos sumą), portalo lankytojas (draudėjas) privalo ne vėliau kaip per 7 dienas nuo grąžinamos draudimo įmokos ar jos dalies gavimo iš draudimo bendrovės pervesti grąžintos draudimo įmokos dalį proporcingą atitinkamai draudimo sutarčiai pritaikytos Aon Baltic nuolaidos (eurais) ir visos draudimo polise nurodytos draudimo įmokos santykiui Aon Baltic, mokėjimo paskirtyje nurodant nutraukiamos draudimo sutarties numerį ir tekstą „Suteiktos nuolaidos grąžinimas. Draudimo sutartis Nr.“, į Aon Baltic sąskaitą LT777300010131624954, bankas „Swedbank“, AB.

8. Atsakomybė:
8.1. Naudodamasis šiuo portalu ar pasirinkdamas sudaryti sutartį šiame interneto portale, portalo lankytojas laikomas davęs aiškų ir neatšaukiamą sutikimą ir patvirtinimą, kad Aon Baltic atlygins visus portalo lankytojo nuostolius, atsiradusius dėl Aon Baltic pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo tik tais atvejais, kai Aon Baltic savo pareigų nevykdė tyčia ar dėl didelio neatsargumo. Kitais atvejais, Aon Baltic atsakomybė už bet kokią žalą (įskaitant išlaidas advokatui, bet tuo neapsiribojant) kilusią teikiant paslaugas, visais atvejais ribojama ne didesne kaip 1 250 000 EUR suma. Portalo lankytojas patvirtina, jog šiame punkte nurodyto atsakomybės ribojimo dydis, atsižvelgiant į teikiamų paslaugų apimtį yra sąžiningas ir proporcingas.
8.2. Portalo lankytojas atsako tuo atveju, jei pavedimą sudaryti draudimo sutartį pateikė nepilnamečiai ar neveiksnūs asmenys, už kuriuos jis atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Portalo lankytojas atsako ir tais atvejais, kai dėl pateiktų klaidingų duomenų Aon Baltic patiria nuostolius. Portalo lankytojas taip pat atsako ir tais atvejais, kai dėl portalo lankytojo veiksmų buvo pažeisti asmens duomenų apsaugos reikalavimai.
8.3. Portalo lankytojui yra žinoma, jog Aon Baltic turi teisę neteikti paslaugų jeigu toks paslaugų teikimas pažeistų taikomus įstatymus ir reglamentus, įskaitant, bet neapsiribojant, atitinkamus kovos su korupcija, kovos su kyšininkavimu, prekybos ribojimo, sankcijų ir kovos su pinigų plovimu teisės aktus. Aon Baltic neatsako prieš portalo lankytoją ar kitus susijusius asmenis dėl jų patirtų nuostolių, jeigu tokie nuostoliai yra susiję su šiame punkte numatytų teisės aktų taikymu.

9. Skundai ir ginčai:
9.1. Siekiant apginti portalo lankytojo teises arba teisėtus interesus, atsirandančius iš sutarčių arba su jais susijusių santykių, kuriuos galimai pažeidė Aon Baltic ir ketinant dėl kilusio ginčo sprendimo kreiptis į Lietuvos banką, prieš tai padarant, pirmiausia privaloma raštu kreiptis į Aon Baltic, nurodyti ginčo aplinkybes ir reikalavimą. Kreiptis galima asmeniškai, atvykus į bet kurį Aon Baltic padalinį, siunčiant informaciją apie ginčus adresu Goštauto g. 40B, 03163 Vilnius arba el. paštu aonbaltic@aon.lt.Skundas išnagrinėjamas per 14 kalendorinių dienų nuo skundo gavimo dienos – išskirtiniais atvejais nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas. Nagrinėjimas yra nemokamas.
9.2. Jei asmuo (draudėjas, apdraustasis, naudos gavėjas ar nuketėjęs trečiasis asmuo) yra vartotojas (t.y. fizinis asmuo, kurio asmeniniams (nesusijusiems su jo verslu ar profesine veikla), šeimos ar namų ūkio poreikiams tenkinti yra skirta draudimo paslauga), ir Aon Baltic netenkina asmens reikalavimų pagal skundą arba tenkina juos iš dalies, asmuo turi teisę kreiptis į Lietuvos banką (Žirmūnų g. 151, 09128 Vilnius, www.lb.lt) dėl kilusio ginčo sprendimo Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo bei Lietuvos banko valdybos patvirtintų Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūros Lietuvos banke taisyklių nustatyta tvarka.
9.3. Be to, skundus dėl Aon Baltic veiklos neteismine tvarka galite pateikti Draudimo brokerių rūmams (Vytenio g. 6, 03113 Vilnius, www.dbr.lt) teisės aktų nustatyta tvarka.
9.4. Jei Aon Baltic netenkina jūsų reikalavimų pagal skundą arba tenkina juos iš dalies, taip pat turite teisę kreiptis į teismą teisės aktų nustatyta tvarka.
9.5. Klientas turi teisę bet kada išreikšti prieštaravimą dėl savo el. pašto adreso naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslais. Jeigu Klientas nepageidauja gauti Aon Baltic siunčiamų informacinių pranešimų ir/ar paslaugų pasiūlymų (toliau – Tiesioginė rinkodara), apie tai turi informuoti Aon Baltic el. pašto adresu info@draudimas.lt. Tuo atveju, jeigu Klientas neišreiškė aukščiau nurodyto prieštaravimo dėl savo asmens duomenų (el. pašto adreso) naudojimo Tiesioginės rinkodaros tikslais, Klientui bus siunčiami Aon Baltic Tiesioginės rinkodaros pranešimai.

Grįžti į viršų

Versiją spausdinimui rasite: čia
© Aon Baltic. Visos teisės saugomos. Privatumas. Naudojimosi taisyklės. Partnerystės projektai. Draudimo skaičiuoklė. Kasko draudimas. Slapukų nuostatos . Poliso nutraukimas. Liikluskindlustus. Octa kalkulators. Автоцивілка онлайн.