Informacinis pranešimas

Vadovaudamiesi LR Civilinio Kodekso 6.993 str., LR Draudimo įstatymo 93, 116 straipsniais ir 2018-06-12 Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-91, teikiame Jums šią informaciją.

Draudimo tarpininko – draudimo brokerių bendrovės tapatybė ir adresas:

UADBB „Aon Baltic“, juridinio asmens kodas 110591289, adresas Karaliaus Mindaugo pr. 35, LT-44307 Kaunas, (toliau – Aon Baltic).

Registras, kuriame registruota draudimo brokerių bendrovė:

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras, registro tvarkytojas – Valstybės įmonė Registrų centras, www.registrucentras.lt

Interneto tinklalapis, kuriame skelbiamas draudimo brokerių bendrovių sąrašas:

Lietuvos banko tinklalapis www.lb.lt.

Nuosavybės ryšiai su draudimo bendrovėmis

Jokia Aon Baltic akcijų ar kita kapitalo dalis nepriklauso nė vienai draudimo bendrovei ar draudimo bendrovę patronuojančiai įmonei. Aon Baltic valdymui jokia forma nedaro įtakos nė viena draudimo bendrovė ar draudimo bendrovę patronuojanti įmonė. Aon Baltic neturi jokios draudimo bendrovės akcijų ar kitų kapitalo dalių ir (ar) įtakos tiesioginiam ar netiesioginiam jos valdymui.

Institucijos, kurioms galima pateikti skundus dėl draudimo brokerių veiklos

Skundą dėl draudimo brokerių bendrovės veiklos ir/ar žalos atlyginimo galima pateikti tiesiogiai Aon Baltic direktoriui Žilvinui Petrauskui, Lietuvos bankui bei teismui įstatymų nustatyta tvarka. Skundą dėl Aon Baltic darbuotojų – draudimo brokerių veiklos ir jų profesinės etikos pažeidimo galima pateikti Draudimo brokerių rūmams www.dbr.lt.

Skundų ir ginčų nagrinėjimo su draudimo tarpininku neteismine tvarka procedūra

Jei manote, kad Aon Baltic pažeidė Jūsų teises arba teisėtus interesus, atsirandančius iš sutarčių arba su jais susijusiųsantykių, ir ketinate dėl kilusio ginčo sprendimo kreiptis į Lietuvos banką, prieš tai padarydami, pirmiausia privalote raštu kreiptis į Aon Baltic, nurodyti ginčo aplinkybes ir savo reikalavimą. Kreiptis galite asmeniškai, atvykęs į bet kurį Aon Baltic padalinį, atsiųsti adresu A.Goštauto 40B, LT- 03163 Vilnius arba el. paštu aonbaltic@aon.lt. Jūsų kreipimasis bus išnagrinėtas per 15 kalendorinių dienų nuo gavimo dienos – išskirtiniais atvejais nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas. Nagrinėjimas yra nemokamas.

Jei Jūs (draudėjas, apdraustasis, naudos gavėjas ar nukentėjęs trečiasis asmuo) esate vartotojas (t.y. fizinis asmuo, kurio asmeniniams (nesusijusiems su jo verslu ar profesine veikla), šeimos ar namųūkio poreikiams tenkinti yra skirta draudimo paslauga), ir Aon Baltic netenkina Jūsų reikalavimų arba tenkina juos iš dalies, turite teisę neteismine tvarka kreiptis į Lietuvos banką (Žirmūnų g. 151, 09128 Vilnius, www.lb.lt) dėl kilusio ginčo sprendimo Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo bei Lietuvos banko valdybos patvirtinto Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų nagrinėjimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

Jei Aon Baltic netenkina Jūsų reikalavimų pagal skundą arba tenkina juos iš dalies, taip pat turite teisę kreiptis į teismąteisės aktų nustatyta tvarka.

Jei Jūs (draudėjas, apdraustasis, naudos gavėjas ar nukentėjęs trečiasis asmuo) esate vartotojas (t.y. fizinis asmuo, kurio asmeniniams (nesusijusiems su jo verslu ar profesine veikla), šeimos ar namųūkio poreikiams tenkinti yra skirta draudimo paslauga), ir Aon Baltic netenkina Jūsų reikalavimų arba tenkina juos iš dalies, turite teisę neteismine tvarka kreiptis į Lietuvos banką (Žirmūnų g. 151, 09128 Vilnius, www.lb.lt) dėl kilusio ginčo sprendimo Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo bei Lietuvos banko valdybos patvirtinto Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų nagrinėjimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

Jei Aon Baltic netenkina Jūsų reikalavimų pagal skundą arba tenkina juos iš dalies, taip pat turite teisę kreiptis į teismąteisės aktų nustatyta tvarka.

Rekomendacija

Aon Baltic Jums neteiks rekomendacijos dėl draudimo produktų, išskyrus atvejus, kai draudimo pasiūlyme nurodoma kitaip.

Atlygis už draudimo tarpininkavimo paslaugas

Aon Baltic, vadovaudamasi teisės aktų reikalavimais nurodo, kad atlygį už draudimo tarpininkavimo paslaugas gauna iš draudiko komisinio atlygio forma. Prieš draudimo sutarties sudarymą Aon Baltic visais atvejais Jus informuos, jei gaunamąatlygį sumokėsite tiesiogiai Jūs, arba tuomet, kai gaunamas kitos rūšies atlygis yra ekonominė nauda, susijusi su draudimo sutartimi.

Konsultavimo pobūdis

Konsultuodama Jus, Aon Baltic veikia kaip draudimo tarpininkas - draudimo brokerių bendrovė, vykdanti draudimo tarpininkavimo veiklą tiek kliento (draudėjo, apdraustojo, naudos gavėjo ar nukentėjusio trečiojo asmens), tiek ir draudimo bendrovės (draudiko) pavedimu. Nepaisant to, Aon Baltic visais atvejais veikia išimtinai kliento (draudėjo, apdraustojo, naudos gavėjo ar nukentėjusio trečiojo asmens) interesais. Pavadinimus ir kitą informaciją apie draudimo įmones (draudikus), su kuriomis bendradarbiaujame, Jums pateiks aptarnaujantis draudimo brokeris.

Informacija draudėjui, kurią pagal Civilinio kodekso 6.993 str. turi pateikti draudikas sudarant draudimo sutartį

Sudarant draudimo sutartį klientui privaloma pateikti šią informaciją: draudiko pavadinimą, draudiko įmonės rūšį, adresą, draudiko padalinio ar atstovo adresą, iš draudimo sutarties kylančių ar su ja susijusių ginčų sprendimo tvarką, draudiko elgesį, kai draudėjas pažeidžia draudimo sutarties sąlygas, galimus draudimo rizikos padidėjimo atvejus bei kitas draudimo sutarties sąlygas. Visą šią informaciją jūs galite rasti jums pateikiamose konkrečios draudimo rūšies taisyklėse ir draudimo sutartyje (polise), kita draudimo veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose esanti informacija pateikiama www.lb.lt. Aon Baltic atkreipia Jūsų dėmesį ir primygtinai rekomenduoja detaliai susipažinti su siūlomų draudimo produktų draudimo taisyklėmis arba prašyti Jus aptarnaujantį draudimo brokerį suteikti detalesnę informaciją šiuo klausimu. Draudėjui pažeidus draudimo sutarties sąlygas, draudikas turi teisę teisės aktuose bei draudimo sutartyje (visų pirma – draudimo taisyklėse) nustatytomis sąlygomis ir tvarka laikyti draudimo sutartį nutrūkusia, sustabdyti draudimo apsaugos galiojimą, pasiūlyti pakeisti draudimo sutartį, nutraukti draudimo sutartį prieš terminą, reikalauti pripažinti draudimo sutartį negaliojančia, atsisakyti mokėti draudimo išmoką ar ją sumažinti ir (ar) taikyti kitas draudimo sutartyje numatytas priemones. Be to, atkreipiame dėmesį, kad galimi draudimo rizikos padidėjimo atvejai taip pat numatomi draudimo sutartyje (visų pirma – draudimo taisyklėse).

Draudimo sutartims taikoma teisė

Draudimo sutartims, dėl kurių sudarymo tarpininkauja Aon Baltic, taikoma Lietuvos Respublikos teisė, jei raštiškame pasiūlyme arba draudimo sutartyje nenurodyta kitaip.

Asmens duomenų tvarkymas

Jūsų asmens duomenys tvarkomi draudimo tarpininkavimo tikslu. Aon Baltic asmens duomenis gali gauti ir teikti Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka draudimo ar draudimo tarpininkavimo veiklą vykdančioms bendrovėms, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, Lietuvos Respublikos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansųministerijos, Lietuvos banko priežiūros tarnybai, Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui, Valstybės įmonei REGITRA, Valstybės įmonei Registrų centras.

Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis bei reikalauti sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus pateikdamas rašytinį prašymą. Be to, turite teisę gauti informaciją:

• iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti;

• kokiu tikslu asmens duomenys tvarkomi;

• kokiems duomenų gavėjams asmens duomenys teikiami ir buvo teikti per paskutinius 1 metus iki prašymo pateikimo dienos.


Prašymus dėl asmens duomenų tvarkymo galite pateikti asmeniškai atvykęs į bet kurį Aon Baltic padalinį ir pateikęs Aon Baltic darbuotojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba el. paštu aonbaltic@aon.lt teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę. Prašyme privalo būti nurodytas asmens vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, asmens kodas ir dėl ko kreipiamasi. Aon Baltic informaciją apie tvarkomus asmens duomenis duomenų subjektui teikia neatlygintinai.

Jūs turite teisę teikti pranešimą apie nesutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Jeigu Jūsų nesutikimas yra teisiškai pagrįstas, Aon Baltic neatlygintinai nutraukia asmens duomenų tvarkymo veiksmus.

Tuo atveju, kai atsisakote pateikti asmens duomenis, būtinus pradėti ir/ar vykdyti dalykinius santykius ar pateikiate pranešimą apie nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, Aon Baltic gali atsisakyti pradėti dalykinius santykius ar kreiptis į draudimo bendrovę(es) dėl draudimo sutarties nutraukimo bei su Jumis nutraukti kitus sandorius ar dalykinius santykius, jei jie buvo pradėti.

Versiją spausdinimui rasite: čia
© Aon Baltic. Visos teisės saugomos. Privatumas. Naudojimosi taisyklės. Partnerystės projektai. Draudimo skaičiuoklė. Kasko draudimas. Slapukų nuostatos . Poliso nutraukimas. Liikluskindlustus. Octa kalkulators. Автоцивілка онлайн.