Kliento zonos taisyklės

Taisyklėse vartojamos sąvokos:
Portalas – interneto svetainė www.draudimas.lt
Kliento zona – portalo www.draudimas.lt privačių klientų skiltis
Klientas – Taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir tvarka kliento zona besinaudojantis fizinis asmuo
Aon Baltic – portalą bei kliento zoną valdanti Aon Baltic, UADBB

Kliento zonos www.draudimas.lt taisyklės (toliau - Taisyklės) nustato naudojimosi kliento zona sąlygas ir tvarką, Kliento ir Aon Baltic teises bei pareigas. Asmuo kliento zonos Klientu tapti ir pradėti naudotis kliento zona gali tik po to, kai susipažįsta su šiomis Taisyklėmis, visiškai ir be jokių išlygų su jomis ir jose įtvirtintomis kliento zonos naudojimo sąlygomis ir tvarka sutinka ir įsipareigoja laikytis jose įtvirtintų Kliento pareigų bei tai patvirtina, registruodamasis kliento zonos Klientu. Registruojantis kliento zonos Kliento išreikštas sutikimas yra besąlyginis ir neterminuotas, t.y. galioja iki asmuo nustoja būti kliento zonos Klientu. Asmuo, nesutinkantis su Taisyklėmis ar bet kuria jų nuostata, arba nepatvirtinęs prašomu būdų ir forma savo sutikimo, negali tapti kliento zonos Klientu ir/ar naudotis kliento zona.

1. Intelektinė nuosavybė ir jos apsauga:
1.1. Visos autorių teisės į šią kliento zoną priklauso Aon Baltic ir yra saugomos įstatymo. Už šių teisių pažeidimą yra numatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė.
1.2. Be Aon Baltic sutikimo draudžiama šioje kliento zonoje esančią informaciją ar bet kokią jos dalį atgaminti, kopijuoti, viešai skelbti ar kitaip naudoti, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus.

2. Kliento zonos tikslai ir suteikiamos galimybės:
2.1. Kliento zonos tikslas – suteikti Klientams galimybę bei priemones Taisyklėse numatytomis sąlygomis ir tvarka bei apimtimi savarankiškai pildyti ir valdyti informaciją apie savo draudžiamą bei pageidaujamą drausti turtą, matyti šio turto apdraustumą, pildyti informaciją apie turimas draudimo sutartis (polisus) bei sudaryti naujas draudimo sutartis.
2.2. Klientas šioje kliento zonoje gali susipažinti su joje pateikiamais Aon Baltic turimais duomenimis apie Kliento vardu ar naudai sudarytas draudimo sutartis bei kita su tuo susijusia ir Aon Baltic teisėtai tvarkoma informacija, taip pat Klientas gali savarankiškai pateikti, išsaugoti bei kliento zonoje suteikiamomis priemonėmis ir apimtimi tvarkyti kitus pageidaujamus duomenis apie save, savo namų ūkį, turtą bei kitą reikiamą informaciją, kiek tai yra reikalinga bei suderinama su kliento zonos bei joje suteikiamų priemonių naudojimo paskirtimi ir tikslais. Kokia informacija ir kokia apimtimi ji gali būti teikiama, saugoma bei tvarkoma kliento zonoje nustato Aon Baltic vienašališkai ir Klientas jokiais atvejais bei jokiais pagrindais negali reikšti pretenzijų Aon Baltic dėl kliento zonos turinio.
2.3. Klientas, tarpininkaujant Aon Baltic, kliento zonoje suteikiamomis priemonėmis ir apimtimi, gali sudaryti siūlomas draudimo sutartis su siūlomomis draudimo bendrovėmis, jas pratęsti, atnaujinti (toliau – sudaryti draudimo sutartį (-is)), o taip pat gauti, saugoti bei tvarkyti nustatytose ribose informaciją apie Kliento vardu ir/ar naudai sudarytas draudimo sutartis ar atlikti kitus kliento zonoje suteikiamomis priemonėmis numatytus ir su kliento zonos tikslais susijusius veiksmus. Draudimo sutartys kliento zonoje sudaromos pagal portalo www.draudimas.lt naudojimo taisykles, kurios yra neatsiejama šių Taisyklių dalis.
2.4. Aon Baltic įsipareigoja užtikrinti tinkamą kliento zonos funkcionavimą ir šiose Taisyklėse nustatytos apimties informacijos apsaugą, tačiau Aon Baltic negarantuoja, kad kliento zona visą laiką funkcionuos be jokių klaidų ir/ar pertrūkių ir/ar kitų sutrikimų. Kliento zonos funkcionalumą ir siūlomų paslaugų, savitarnos priemonių pobūdį bei apimtį nustato Aon Baltic vienašališkai ir Klientas jokiais atvejais bei jokiais pagrindais negali reikšti pretenzijų Aon Baltic dėl kliento zonos turinio.

3. Kliento registracija, identifikavimas ir jungimasis prie kliento zonos:
3.1. Kliento registracijos kliento zonoje bei kiekvieno paskesnio jungimosi prie kliento zonos metu Kliento asmens identifikavimas atliekamas vieno iš bankų, su kuriais Aon Baltic šiuo tikslu bendradarbiauja, elektroninės bankininkystės sistemą. Aon Baltic nėra ir jokiais pagrindais negali būti laikomas įsipareigojęs suteikti galimybę atlikti Kliento asmens identifikavimą per visų bankų sistemas ir jokiais atvejais neatsako už galimybės atlikti šiuos veiksmus per konkretaus banko elektroninės bankininkystės sistemą nesuteikimą.
3.2. Kliento zona gali naudotis tik registruotas Klientas.
3.3. Naujas Klientas registruojasi kliento zonoje, identifikuodamas save per elektroninės bankininkystės sistemą ir pateikdamas (patvirtindamas) duomenis apie save, susipažindamas su šiomis Taisyklėmis ir patvirtindamas, kad besąlygiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja laikytis jose įtvirtintų Kliento pareigų.
3.4. Asmuo identifikuodamas save ir pateikdamas prašomus duomenis registracijos metu privalo pateikti (patvirtinti nurodomus) išimtinai tik savo asmens duomenis bei kitus duomenis apie save. Klientas užtikrina ir prisiima visą atsakomybę, kad registruojantis kliento zonoje per elektroninės bankininkystės sistemą ir/ar jo paties pateikti duomenys, taip pat ir asmens duomenys, yra teisingi, tikslūs ir išsamūs.

4. Aon Baltic teikiama informacija:
4.1. Registruotam Klientui kliento zonoje gali būti pateikiama informacija apie Klientą ir jo vardu ir/ar jo naudai sudarytas draudimo sutartis bei Kliento nuosavybės teise ar kitu teisėtu pagrindu valdomą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, kurią teisėtai turi ir tvarko Aon Baltic (pvz. apie draudimo sutartis, sudarytas tarpininkaujant Aon Baltic). Aon Baltic neatsako už pateikiamos informacijos netikslumus ir/ar neteisingumą, jei šiuos informacijos trūkumus lėmė ne Aon Baltic veiksmai. Klientas, pastebėjęs jam kliento zonoje pateiktoje informacijoje bet kokius netikslumus ar kitus trūkumus arba pasikeitus duomenims, privalo apie tokius informacijos trūkumus ar duomenų pasikeitimus nedelsiant pranešti Aon Baltic šių Taisyklių 10. straipsnyje numatyta tvarka.
4.2. Aon Baltic tvarko ir kliento zonoje gali atskleisti tik tam tikrą informaciją (pvz. apie draudimo sutartis, sudarytas tarpininkaujant Aon Baltic), todėl Aon Baltic negarantuoja ir neprisiima atsakomybės, kad kliento zonoje Aon Baltic pateikiama informacija yra išsami ir pakankama visapusiškam Kliento poreikių ir siekiamų tikslų užtikrinimui. Todėl Klientui suteikiama galimybė kliento zonoje esamą informaciją savarankiškai pildyti, atnaujinti ir geriausiu būdu išnaudoti šios kliento zonos siūlomas galimybes.

5. Kliento teikiama ir tvarkoma informacija:
5.1. Klientas, naudodamasis pagal numatytą paskirtį ir numatytais būdais bei apimtimi kliento zonoje jam suteikiamomis priemonėmis, gali teikti, saugoti ir kitaip tvarkyti kliento zonoje informaciją. Kliento zonoje teikiama, saugoma ir tvarkoma informacija turi būti teisinga, tiksli ir išsami bei atitikti numatytus kliento zonos bei informacijos tvarkymo kliento zonoje tikslus ir paskirtį.
5.2. Pateikdamas, saugodamas ar kitaip tvarkydamas kliento zonoje informaciją, Klientas užtikrina ir prisiima visą atsakomybę, kad jis yra šios informacijos, taip pat ir asmens duomenų, subjektas ar asmuo, kitu teisėtu pagrindu turintis teisę šią informaciją, taip pat ir asmens duomenis, teikti, saugoti bei kitaip tvarkyti.
5.3. Aon Baltic netikrina jokios Kliento teikiamos, saugomos ir/ar kitaip kliento zonoje tvarkomos informacijos atitikimo Taisyklių 5.1. punkte numatytiems reikalavimams, o už minėtų reikalavimų tinkamą laikymąsi yra visiškai atsakingas informaciją teikiantis, saugantis ar kitaip kliento zonoje tvarkantis asmuo. Todėl būtina, prieš patvirtinant informacijos pateikimą, ją saugant ir/ar kitaip tvarkant atidžiai peržiūrėti informaciją ir įsitikinti, jog ji yra teisinga, tiksli ir išsami.
5.4. Visa atsakomybė už neteisingos, netikslios ar neišsamios informacijos sukeliamas neigiamas pasekmes tenka šią informaciją pateikusiam asmeniui. Jei dėl neteisingos, netikslios ar neišsamios Kliento pateiktos, saugomos ir/ar tvarkomos kliento zonoje informacijos, taip pat ir dėl neteisingų, netikslių ar nesant teisėto pagrindo pateiktų asmens duomenų, Aon Baltic ar tretieji asmenys patiria nuostolių, juos privalo atlyginti šią informaciją pateikęs asmuo.

6. Su draudimo bendrovėmis ir jų paslaugomis susijusi informacija:
6.1. Kliento zonoje gali būti teikiama Draudimo įstatymo reikalaujama informacija apie draudimo bendroves ir kita su draudimo bendrovėmis ir jų paslaugomis susijusi informacija. Tokia informacija visais atvejais yra pateikiama atitinkamų draudimo bendrovių, Aon Baltic netikrina šios informacijos teisingumo ir neatsako už šios informacijos netikslumus ir bet kokius dėl jų atsiradusius nuostolius.
7. Aon Baltic teisė tvarkyti informaciją:
7.1. Klientas, pateikdamas, saugodamas ir/ar kitaip kliento zonoje tvarkydamas savo bei kitų asmenų informaciją, tame tarpe ir asmens duomenis, teisę tvarkyti kurią jis teisėtu pagrindu įgyvendina, laikomas tinkamai davęs sutikimą Aon Baltic tvarkyti visą šią informaciją, tame tarpe ir asmens duomenis, kiek tai yra būtina kliento zonos valdymui bei tinkamam funkcionavimui užtikrinti, draudimo tarpininkavimo veiksmams, esant reikalui, atlikti bei pasiūlymams teikti.
7.2. Pasirinkdamas sudaryti draudimo sutartį šioje kliento zonoje, Klientas patvirtina savo ketinimą sudaryti atitinkamą draudimo sutartį tarpininkaujant Aon Baltic bei yra laikomas tinkamai davęs sutikimą Aon Baltic automatiniu ir neautomatiniu būdu rinkti, teikti, naudoti, saugoti bei kitaip tvarkyti visą jo pateiktą informaciją, taip pat ir asmens duomenis, ta apimtimi, kiek yra būtina draudimo įmokos apskaičiavimo, pasiūlymo sudaryti draudimo sutartį teikimo, draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo bei su tuo susijusių draudimo tarpininko paslaugų teikimo tikslais. Draudimo sutartys kliento zonoje sudaromos pagal portalo www.draudimas.lt naudojimo taisykles, kurios yra neatsiejama šių Taisyklių dalis.

8. Informacijos apsauga:
8.1. Aon Baltic įsipareigoja kliento zonos Kliento pateiktų, saugomų bei kitaip kliento zonoje tvarkomų duomenų neatskleisti ir neperduoti tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai tai daroma vykdant Kliento pavedimą (pvz., duomenys pateikiami draudimo bendrovei siekiant sudaryti draudimo sutartį), bei atvejus, kai tai yra privaloma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ar kitus taikytinus teisės aktus.
8.2. Aon Baltic įsipareigoja imtis protingų priemonių apsaugoti kliento zonos Klientų pateikiamus, saugomus ir/ar kitu būdu tvarkomus asmens duomenis, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad duomenys pateikiami, saugomi ir/ar tvarkomi internetu, negali užtikrinti ir negarantuoja visiško šių duomenų saugumo.
8.3. Jei Kliento registracija ar bet kuris paskesnis prisijungimas prie kliento zonos yra įvykdomas, laikantis šių Taisyklių 3.1.-3.3. punktuose nustatytų reikalavimų, Aon Baltic užsiregistravusį ir/ar prisijungusį ir/ar besinaudojantį kliento zona asmenį bei jo atliekamus veiksmus pagrįstai laiko atitinkamai Klientu (identifikuotu asmeniu) ir jo atliekamais veiksmais. Aon Baltic neprisiima jokios atsakomybės dėl informacijos atskleidimo ar kitų kylančių neigiamų pasekmių tais atvejais, kai minėtus registracijos, prisijungimo ar naudojimosi kliento zona veiksmus atlieka kitas trečiasis asmuo.
8.4. Klientas privalo nedelsdamas informuoti Aon Baltic šių Taisyklių 10. straipsnyje numatyta tvarka, jei sužino ar įtaria, kad Kliento vardu kliento zonoje neteisėtai registruojasi, jungiasi ir/ar naudojasi kliento zona kitas trečiasis asmuo.
8.5. Aon Baltic turi teisę apriboti ar sustabdyti Kliento prisijungimo bei naudojimosi kliento zona galimybę, jei tai reikalinga kliento zonos saugumui užtikrinti, esant techniniams trukdžiams, force majeure aplinkybėms, kilus įtarimui, kad Kliento vardu (asmeniu) prie kliento zonos registruojasi, jungiasi ar ja naudojasi kitas trečiasis asmuo bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais pagrindais.
8.6. Aon Baltic taip pat turi teisę apriboti ar sustabdyti Kliento prisijungimo bei naudojimosi kliento zona galimybę, jei Klientas nesilaiko šių Taisyklių nuostatų, Kliento veiksmai yra nesuderinami su kliento zonos bei Klientui suteikiamų naudojimosi kliento zona priemonių paskirtimi ir tikslais ar Klientas savo veiksmais trikdo kliento zonos veiklą, kelia grėsmę kitų kliento zonos naudotojų teisėms ir teisėtiems interesams.

9. Šalių atsakomybė:
9.1. Aon Baltic atsako už tinkamą šiomis Taisyklėmis prisiimtų įsipareigojimų vykdymą, tačiau Aon Baltic negarantuoja, kad kliento zona, joje numatytos priemonės bei paslaugų teikimas visą laiką funkcionuos be jokių klaidų ir/ar pertrūkių ir/ar kitų sutrikimų.
9.2. Nusprendęs registruotis, jungtis bei naudotis kliento zona, Klientas laikomas davęs aiškų ir neatšaukiamą sutikimą ir patvirtinimą, kad Aon Baltic atlygins visus Kliento nuostolius, atsiradusius dėl Aon Baltic pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo tik tais atvejais, kai Aon Baltic savo pareigų nevykdo tyčia ar dėl didelio neatsargumo. Kitais atvejais Aon Baltic neatsako už jokius tiesioginius ar netiesioginius Kliento nuostolius, patirtus dėl Aon Baltic įsipareigojimo nevykdymo ar netinkamo vykdymo.
9.3. Klientas prisiima visą atsakomybę už jam, Aon Baltic ar tretiesiems asmenims sukeltą žalą dėl šiose Taisyklėse numatytų Kliento pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo.
9.4. Klientas sutinka, kad Aon Baltic registruotų visus kliento zonoje bei naudojant kliento zonoje suteikiamas priemones atliekamus veiksmus. Toks atliekamų veiksmų registravimas yra būtinas tiek Kliento, tiek Aon Baltic, tiek, atskirais atvejais, ir trečiųjų asmenų teisėms bei teisėtiems interesams užtikrinti bei apginti, o taip pat Kliento veiksmų atlikimui/neatlikimui ar jų atlikimo/neatlikimo aplinkybėms įrodyti.
9.5. Klientas atlygina Aon Baltic nuostolius, kilusius dėl Aon Baltic programinės įrangos gadinimo, neteisėto poveikio ar pakeitimų, kitų neteisėtų Kliento veiksmų ar dėl naudojimosi kliento zona ne pagal Taisyklėse numatytą paskirtį ir priešingai nustatytiems tikslams.

10. Pranešimų teikimo tvarka:
10.1. Aon Baltic pranešimai, pasiūlymai bei kiti Klientui siunčiami dokumentai laikomi išsiųstais ir įteiktais tinkamai, jei jie siunčiami Kliento nurodytu adresu ir/ar elektroninio pašto adresu. Informacija Klientą dominančiais klausimais teikiama telefonu: 19944.
10.2. Klientas privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pranešti Aon Baltic apie bet kokius kontaktinių ar kitų Kliento duomenų pasikeitimus ir atnaujinti pasikeitusius duomenis kliento zonoje. Iki kol Aon Baltic gauna pranešimą apie Kliento duomenų pasikeitimą, visi Aon Baltic atlikti veiksmai yra laikomi atliktais tinkamai, jei jie buvo atlikti pagal Aon Baltic turimus (kliento zonoje Kliento nurodytus) duomenis.
10.3. Kliento pranešimai bei kiti Aon Baltic skirti dokumentai laikomi išsiųstais ir įteiktais tinkamai, jei jie pateikiami tiesiogiai ar siunčiami adresu: Goštauto g. 40B, LT-08124 Vilnius, ar elektroniniu paštu: info@draudimas.lt. Skubi informacija (pvz. prašymas apriboti ar sustabdyti Kliento prisijungimo bei naudojimosi kliento zona galimybę dėl neteisėtų trečiųjų asmenų veiksmų) gali būti teikiama telefonu: 19944.

11. Skundai ir ginčai:
11.1. Aon Baltic adresuoti skundai ir pretenzijos dėl netinkamo kliento zonos funkcionavimo ar netinkamo Aon Baltic įsipareigojimų vykdymo turi būti siunčiami Robertui Šalčiui, Goštauto g. 40B, LT-08124 Vilnius, tel. (8 5) 233 0000, faks. (8 5) 233 4455, el. paštu zilvinas.petrauskas@aon.lt .
11.2. Dėl netinkamai suteiktų draudimo tarpininkavimo paslaugų asmenys turi teisę kreiptis į:
Draudimo brokerių rūmus adresu Vytenio g. 6, LT-03113 Vilnius, tel./faks. 8 5 233 69 96,
Lietuvos Banką adresu Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius, tel. (8 5) 268 0501, faks. (8 5) 261 5665, El. paštas info@lb.lt arba į kompetentingą Lietuvos Respublikos teismą.

12. Baigiamosios nuostatos:
12.1. Šios Taisyklės galioja neterminuotai ir yra privalomos Aon Baltic bei Klientui.
12.2. Aon Baltic pasilieka teisę vienašališkai keisti visas bei bet kurias Taisyklių nuostatas, pildyti Taisykles, ne mažiau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas informuodamas apie tai Klientą bet kuriuo iš Taisyklių 10.1. punkte nurodytų būdų.
12.3. Klientas nesutinkantis su Taisyklių ar kliento zonos turinio bet kokiais pakeitimais, negali toliau naudotis kliento zona ir Taisyklių 11.4. punkte nustatyta tvarka turi išsiregistruoti iš kliento zonos. Klientas taip pat visais atvejais gali teikti pasiūlymus Aon Baltic dėl Taisyklių ir/ar kliento zonos tobulinimo, tačiau tokie pasiūlymai jokiais atvejais nėra Aon Baltic privalomi.
12.4. Klientas išsiregistruoti iš kliento zonos gali asmeniškai arba registruotu laišku pateikęs Aon Baltic raštišką prašymą dėl registracijos ir naudojimosi kliento zona nutraukimo, o Aon Baltic paprašius – taip pat pateikęs ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Šių priemonių imamasi, siekiant apsaugoti Kliento informacijos saugumą ir užkirsti kelią žalos Klientui neteisėtais trečiųjų asmenų veiksmais padarymui.

Grįžti į viršų

Versiją spausdinimui rasite: čia
© Aon Baltic. Visos teisės saugomos. Privatumas. Naudojimosi taisyklės. Klientų zonos naudojimosi taisyklės. Partnerystės projektai. Aon privatumo politika. Draudimo skaičiuoklė. Kasko draudimas.