Straipsnio nuotrauka 2017-10-19

"Prasikaltę" automobiliai nebus išregistruojami

Antradienį seime buvo svarstoma nauja pataisa dėl 27 straipsnio dalių pakeitimo Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme. Bendru sutarimu seimo posėdyje ši pataisa buvo priimta, todėl norime Jums akcentuoti kas visgi pasikeitė tame straipsnyje ir į ką reikėtų atkreipti dėmesį.

Pirmas ir svarbiausias pakeitimas tai, kad neteko galios 27 straipsnio 5 dalis:

„Per 180 dienų nepašalinus priežasčių, dėl kurių buvo sustabdytas leidimas motorinei transporto priemonei ir (ar) priekabai dalyvauti viešajame eisme, taip pat šio įstatymo 25 straipsnio 6 dalyje nustatytais atvejais vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka panaikinamas leidimas šiai motorinei transporto priemonei ir (ar) priekabai dalyvauti viešajame eisme ir ji išregistruojama“.

Tai reiškia, jog neturint galiojančio vieno iš reikalingų dokumentų (draudimo ar techninės apžiūros) transporto priemonei eksploatuoti, nebebus taikomas terminas reikiamų dokumentų susitvarkymui iki išregistravimo. Kitaip tariant, Jums nereikės sukti galvos ar Jūsų transporto priemonė buvo išregistruota ir ar vėl turite vykti į Regitrą ir susitvarkyti registracijos dokumentus iš naujo, jei ilgai neeksploatavote transporto priemonės. Tai palengvina situaciją tai daliai vairuotojų, kurie transporto priemones naudoja tik tam tikro sezono metu.

Vietoj šios straipsnio dalies buvo išplėsta kita 4, kuri šiuo metu skamba taip:

„Vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka nustačius, kad neatlikta ar negalioja motorinės transporto priemonės ir (ar) priekabos privalomoji techninė apžiūra arba kad motorinė transporto priemonė ir (ar) priekaba neapdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, arba kad nesumokėti valstybės nustatyti su transporto priemone ar jos dalyvavimu viešajame eisme susiję mokesčiai, Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro tvarkytojo sprendimu leidimas tokiai motorinei transporto priemonei ir (ar) priekabai dalyvauti viešajame eisme sustabdomas“.

Vadinasi, transporto priemonė nebebus išregistruojama, bet jos dalyvavimas eisme bus apribojamas – asmuo neturintis aukščiau paminėtų dokumentų ar nesumokėjęs valstybės nustatytų su transporto priemone ar jos dalyvavimu viešajame eisme susijusių mokesčių, negalės eksploatuoti savo transporto priemonės. Pašalinus priežastis, lėmusias transporto priemonės dalyvauti viešajame eisme sustabdymą,  transporto priemonė vėl galės dalyvauti  eisme. Tikėtina, jog dokumentų atskirai į Regitrą vežti jau nebereikės ir tai bus sutvarkoma paprasčiau – draudimo galiojimo patvirtinimas ir techninės apžiūros duomenys bus persiunčiami Regitrai ir transporto priemonės dalyvavimas eisme bus atstatomas automatiškai. Vis dėlto, svarbu pabrėžti, jog „Draudimo motorinei transporto priemonei ir (ar) priekabai dalyvauti viešajame eisme metu šių transporto priemonių ir (ar) priekabų valstybinio registracijos numerio ženklai laikomi negaliojančiais“.

Taip pat, buvo pakeista ir 7 dalis 27 straipsnyje, kuri prasideda taip:

„Motorinės transporto priemonės ir (ar) priekabos leidimas dalyvauti viešajame eisme Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro tvarkytojo sprendimu panaikinamas ir motorinė transporto priemonė ir (ar) priekaba išregistruojama, kai motorinė transporto priemonė ir (ar) priekaba pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatas pripažįstama netinkama eksploatuoti“.

Kad situacija būtų aiškesnė, buvo išskirtos sąvokos, paaiškinančios transporto priemonės eksploatacijos sustabdymą ir transporto priemonės leidimo dalyvauti eisme panaikinimą, kurios papildo 2 straipsnio 36 dalį:

„Motorinės transporto priemonės ir (ar) priekabos leidimo dalyvauti viešajame eisme panaikinimas – uždraudimas visam laikui motorinei transporto priemonei ir (ar) priekabai dalyvauti viešajame eisme."

Šiuo atveju, atkreipiame dėmesį, jog dalyvavimo eisme sustabdymas yra ribojamas laiko, tik iki tol, kol bus sutvarkyti transporto priemonės eksploatavimui reikalingi dokumentai. Leidimo dalyvauti eisme panaikinimas – tai nuosprendis, jog transporto priemonei daugiau dalyvauti eisme nebebus galima.